Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Mrągowo
Wypoczynek "U SALLY" DZIWNÓW
Menu

Adóvisszatérítés Nyomtatvány

 

A VISSZADO nyilatkozat nemcsak online, hanem pap ron is kit lthető, post n s szem lyesen is beny jthat A nyilatkozatra haszn lhat az ltal nos Nyomtatv nykit ltő Keretprogram NYK is A pap ros bek ld shez a nyomtatv ny let lthető s kinyomtathat a NAV honlapj r l vagy el rhető a NAV gyf lszolg latainEgyszeri, vissza nem t r tendő llami t mogat s Ha n j lak s v s rl s, p t s, telekv s rl s eset n ig nybe veszi az ad visszat r t si FA t mogat st, akkor az llam visszat r ti az p tkez shez felhaszn lt anyagok s …Az rv nyes thető ad kedvezm ny A 1995 vi CXVII sz m , a szem lyi j vedelemad r l sz l t rv ny 40 szerint 1 Az sszevont ad alap ad j t cs kkenti a s lyosan fogyat kos mag nszem lyn l az erről sz l igazol s, …Nyomtatv ny kereső klikk ide Igazol s egyszerűs tett foglalkoztat sb l sz rmaz bev telről nyomtatv zlethely kitelep l s nek bejelent se nyomtatv szrev tel foly sz mla kivonatra nyomtatv K relem a 25 v alatt munkav llal t foglalkoztat kat megillető ad kedvezm ny ig nybev tel hez sz ks ges igazol sA fel m rkezett visszajelz sek, k rd sek miatt a 2022 10 04 n rottakat n h ny helyen t rtam, kieg sz tettem, hogy m g rthetőbb legyen a t j koztat m, s ebben a kaotikus helyzetben seg tsem a nagyon sokakat rintő 560 2022 IX 30 Korm rendelet rtelmez s t Az aktualiz lt t j koztat m az al bbi Megjelent a Varga Mih ly ltal 2022 09 24 n bejelentettBejelentkez s a k zponti azonos t si gyn k n kereszt l A K zponti Azonos t si gyn k KA olyan teljesk rű azonos t si szolg ltat s, mely a szab lyozott elektronikus gyint z si szolg ltat sokban azonos t s azt tov bb tja a felhaszn l k, int zm nyek felj vedelemad bevall shoz, ad nyilatkozat beny jt s hoz elnevez sű ’M30 as nyomtatv ny lapjai k z tt megtal lhat Kedvezm ny ig nybev tele Az igazol s birtok ban a mag nszem ly az ad előleg meg llap t sa sor n ad előleg nyilatkozat megt tel vel v k zben is k rheti a kedvezm ny figyelembev tel tA n met ad ad visszat r t s fontos felt tele, hogy a kiad sokat az ad z igazol dokumentumok m solat val, sz ml kkal bizony tsa, s hogy a k lts gek az adott v janu r 1 s december 31 k z tt mer ltek fel Legyen k zn l az sszes bizonylat, nyomtatv ny , amelyek alapj n a n met ad bevall s elk sz lt,1 Ausfertigung f r das deutsche Finanzamt Bescheinigung EU EWR der ausl ndischen Steuerbeh rde zur Einkommensteuererkl rung 20 f r Staatsangeh rige von Mitgliedstaaten der Europ ischen Union EU und Staaten des Europ ischen WirtschaftsDe m g van ebben az ad visszat r t s dologban 3 nagy buktat Az E9 es nyomtatv ny a Finanzamt kirendelts gein, irod nkban, valamint a magyar NAV n l is beszerezhető A nyomtatv ny a Magyar lak hely szerint illet kes NAV n l kell leigazoltatni Ezt a j vedelemigazol st a NAV csak akkor adja ki, ha az adott vről magyarInfoAusztria com Szakszerű seg ts g Magyaroknak 36 70 522 19 99 www infoausztria com Adatv delmi t j koztat T j koztatjuk, hogy a honlap felhaszn l i lm ny fokoz s nak rdek ben s tiket alkalmazunk A honlapunk haszn lat val n a t j koztat sunkat tudom sul veszi Elfogadom Adatv delmi t j koztatIgen, ha m g nem int zted el az E106 os nyomtatv ny lejelent s t az OEP fel , de pl kettő orsz gban fizett l TB t, akkor lehetős g van a Holland biztos t t l egy n E104 es nyomtatv nyt k rni, melyen igazolj k, hogy a m ltban mettől meddig rendelkezt l holland TB velAd visszat r t s ausztria nyomtatv ny lyrics FA visszat r t s Egyszerűen s rugalmasan UTA Magyarul Ausztri ban a munkav llal knak csak bizonyos esetekben k telez ad bevall st Arbeitnehmerveranlagung beny jtaniuk Sok esetben viszont rdemes az k ntes ad bevall st v lasztani, ugyanis a munkaad ltal v k zben ig nybe nem vettIGAZOL S tart san beteg, vagy s lyosan fogyat kos gyermekről Ig nylő neve …………………………………………………………… Sz l vA csal di ad kedvezm ny 2022 nyomtatv ny alapj n m r a munk ltat llap tja meg a csal di ad s j rul kkedvezm ny m rt k t, ő v gzi a szok soknak megfelelően a b rsz mfejt st gy ha n leadja munk ltat ja, b rsz mfejtője fel az ad előleg nyilatkozat 2022 es v ltozat t, akkor biztos lehet benne, hogy m r 2022 febru r első napjaiban a sz ml j ra aA k lf ldi okm ny p tl s ra vagy meg j t s ra, illetve a W vagy W2 t pus k lf ldi szem lyazonos t okm ny ir nti k relem 6010 nyomtatv ny a k vetkező c men rhető el link W2 t pus A VI W2 t pust k lf ldiek korl tozott csoportj nak sz nj k A VI W2 t pusra vonatkoz k relmet r sban s csak postaiSzja ad bevall s nyomtatv ny 2022 2153ny let lt s Ad visszat r t s felt telei, r szletei 2022 itt Facebook Tumblr Tweet Pinterest Tetszik 0 Szerző Slickk Sz lj hozz C mk k 2022 Ad bevall s Szja bevall s 2022 2153 ad bevall s nyilatkozat 2022 Ad bevall s hat ridő s nyomtatv ny 2022Formulare Steuern amp Zoll Hinweis f r PDF Formulare zum „Drucken, Ausf llen und Speichern“ Es wird empfohlen, PDF Formulare zun chst lokal zu speichern und erst danach mit einem entsprechenden Programm z B Adobe Acrobat Reader zu ffnen Mit einem Klick der linken Maustaste auf ihr gew nschtes Formular gelangen Sie auf eineAd kateg ria v lt shoz sz ks ges nyomtatv ny Ha egy napt ri vben k t vagy t bb orsz gb l sz rmaz j vedelmed is van illetve h rmas ad kateg ri ra szeretn l v ltani, erre a nyomtatv nyra sz ks ged lesz E411 nyomtatv nyhoz csatoland nyomtatv ny n met nyelven T rsadalombiztos t si jogviszony igazol saA gyermeket nevelő sz lőknek j r ad visszat r t s k rd se nemcsak a gyermekes ad z knak, de a munk jukban rintett k nyvelőknek s b rsz mfejtőknek is rdekes lehet J l mutatja mindezt a ’Gyermeket nevelők Szja visszat r t se a k nyvelői munka t kr ben’ c mű online szakmai napunk sikere mintegy 3827A NAV kiemelt figyelmet ford t a v grehajt s alatt ll ad sok jonnan keletkezett ad tartoz sainak v grehajt s al von s ra, a rev zi val meg llap tott ad tartoz s mielőbbi v grehajt s ra, az FA ad tartoz s beszed s re s az ad k m dj ra behajtand k ztartoz sokra, NAV tartoz sokraAz OEP feladatai s hat sk re Szervezeti fel p t s, műk d s, vezetők H rek, let lthető nyomtatv nyok, k zponti gyf lszolg lat, a megyei p nzt rak c me, el rhetős gei s gyf lszolg lati nyitva tart sE ad Elektronikus Ad gyint z s A kateg ri ban 3 bejegyz s tal lhat Elektronikus kapcsolattart s az nkorm nyzati ad hat s ggal ASP AD rendszerhez kapcsol d j elektronikus gyint z si fel let ASP AD rendszerhez kapcsol d j elektronikus fizet si lehetős g EFER Ad hat s g A kateg ri ban 1Nem enged lyezhető az ad visszat r t s akkor sem, ha a visszat r teni k rt ad nak a bevall sa, befizet se nem t rt nt meg A nyomdai ton elő ll tott nyomtatv ny haszn lat val ki bocs tott sz mla adatait tov bbra is az online fel leten kell r gz teni Főszab ly szerint ezt a sz mla kibocs t s t k ve tőnk ntes nyugd jp nzt ri sz ml j ra Ad visszat r t s vehető ig nybe A Nyugd jbiztos t si Alap jav ra t rt nő tutal s t hozz tartoz i a P nzt rtag elhal loz s nak bejelent se nyomtatv ny kit lt s vel tehetik meg A kit lt tt nyomtatv nyhoz csatolni kell a halotti anyak nyvi kivonat f nym solat t21T1011U nyomtatv ny let lt se 21T1011U nyomtatv ny let lt se h rek, 21T1011U nyomtatv ny let lt se cikkek tesco valutav lt • meghatalmaz s g pkocsi haszn lathoz • nikkel rfolyam • benzin rak szlov kia • ad visszat r t s kifizet se hat rideje • osztrak minim lb r 2022 • nyugdijkalkul • heets raknkorm nyzat kereső Az gyint z s megkezd s hez k rj k, v lassza ki azt a telep l st vagy nkorm nyzatot, amelyn l gyeit int zni k v nja Amennyiben teljes k rű, nkorm nyzatokra s int zm nyekre is kiterjedő keres st szeretne v grehajtani, javasoljuk, hogy haszn lja az NKORM NYZAT NEVE keresőmezőt AAz n adatainak v delme fontos a sz munkra Mi s a partnereink inform ci kat – p ld ul s tiket – t rolunk egy eszk z n vagy hozz f r nk az eszk z n t rolt inform ci khoz, s szem lyes adatokat – p ld ul egyedi azonos t kat s az eszk z ltal k ld tt alapvető inform ci kat – kezel nk szem lyre szabottVodafone Home csomagban TV internet egy tt 6190 Ft rt j, egy ni előfizetőknek, 1 vre, e Packkel Az aj nlat el rhetős ge ter letenk nt v ltozhatAz n Firefox b ng szőj ben az al bbi le r s seg ts g vel ll that be a Startlap kezdőlapnak Ha a b ng sző fejl c ben nem l tszik a men sor, nyomja meg az alt gombot Kattintson a b ng sző fejl c ben l vő Eszk z k men pont alatt tal lhat Be ll t sok lehetős gre Az Ind t s vagy ltal nos r szben nyomja meg az Aktu lis oldal haszn lataCSED, GYED s GYES kalkul tor 1 Amennyiben az ig nylő, a csecsemőgondoz si d jra val jogosults g kezdő napj t k zvetlen l megelőző harmadik h nap utols napj t l visszafele sz m tva rendelkezik 180 napt ri napi j vedelemmel, akkor csecsemőgondoz si d j alapj t, ezen 180 napi j vedelem figyelembe v tel vel kell1990 vi XCIII t rv ny az illet kekről 2 1 Az r kl si illet kre vonatkoz rendelkez seket a belf ld n levő hagyat kra minden esetben alkalmazni kell Magyar llampolg r, illetve Magyarorsz gon lő nem magyar llampolg r vagy belf ldi sz khelyű jogi szem ly ltal r k lt, k lf ld n levő ing hagyat kra, valamint a k lf ldi hagyat kba tartoz36 1 Az fa tv tmeneti rendelkez sek alc me a k vetkező 349 sal eg sz l ki „349 E t rv nynek az egyes ad t rv nyek m dos t s r l sz l 2022 vi LXIX t rv nnyel m dos tott 77 7 bekezd se azokban az esetekben is alkalmazhat , amikor a behajthatatlan k vetel sk nt t rt nő elsz mol sB rkarton nyomtatv ny B rkarton nyomtatv ny h rek, B rkarton nyomtatv ny cikkek • D vid napt r 2022 • takarm nykukorica napi ra • aranykorona rt ke 2022 • osztal k lufthansa • ad visszat r t s kalkul tor • gar zs b rbead si szerződ s • aktiv koruak utal s • …2007 vi CXXVII t rv ny az ltal nos forgalmi ad r l 2 Abban az esetben, ha a gazdas gi tev kenys g k zvetlen l k z s tulajdonban s k z s haszn latban levő ing ra vagy ingatlanra, mint ellen rt k fej ben hasznos tand dologra ir nyul, ad alany a tulajdonost rsak k z ss ge Az ad alanyis ghoz fűződő jogokat s k telezetts geket a tulajdonost rsakTitle and reference Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community Meg llapod s a Nagy Britannia s szak rorsz g Egyes lt Kir lys g nak az Eur pai Uni b l s az Eur pai Atomenergia k z ss gből t rt nőSzja bevall s nyomtatv ny 2012 2013 Berkalkulator net DA 17 PA 50 MOZ Rank 83 Szja bevall s nyomtatv ny 2012 2013 NAV szja bevall s nyomtatv ny let lt se 2012 Cs t rt k, 11 24 Ad 2012 Ad bevall s 2012 Kedves Partnereink s gyfeleink Febru r 1 től a CTnetwork eddigi form j ban nem zemel tov bbAkrobatika, freestyle r g sok, Kick box Musical Forms csoportos edz sek 6 17 veseknek Szem lyi edz s lehetős g Mag nedz s Csoportos edz s időpontok Helysz n Halker KiralyTeam Kick box Akad mia Budapest, II R k czi Ferenc utca 90, 1211 Kecskem ten R k czi utc n első emeleti 2 szob s erk lyes b torozott8 A t rv ny hat lya kiterjed az Eur pai Uni tag llamainak ter let n sz khellyel, telephellyel, lak hellyel, szok sos tart zkod si hellyel nem rendelkező, az ltal nos forgalmi ad r l sz l 2007 vi CXXVII t rv nyben a tov bbiakban fa tv meghat rozott telekommunik ci s, r di s audiovizu lis m diaszolg ltat sokat, valamint elektronikusPenz szora relevans weboldalak konnyen attekintheto tablazatban ido penz, penz takarit, penz sporol, penz ido, penz keres, keres penz, penz visszafizetesi, kap penz, penz energia, energia penz, kidobott penz, eset penz…A k lf ldi okm ny p tl s ra vagy meg j t s ra, illetve a W vagy W2 t pus k lf ldi szem lyazonos t okm ny ir nti k relem 6010 nyomtatv ny a k vetkező c men rhető el link W2 t pus A VI W2 t pust k lf ldiek korl tozott csoportj nak sz nj k A VI W2 t pusra vonatkoz k relmet r sban s csak postaiBanki tutal s ideje 2020 napk zbeni banki tutal si ciklusok h tk znap s h tv g n 2020 ban Belf ldi s nemzetk zi banki tutal s tfut si ideje 2020 ha ma utalj k a p nzem, pontosan mikor kapom meg tutal si megb z s nyomtatv ny minta s kit lt si tmutat 2020 Mennyi a nemzetk zi tutal s ideje 2020 ban ennyi a banki tutal s ideje k lf ldrőlA gyermeket nevelő mag nszem lyek ad visszat r t s nek folyamata jabb m rf ldkő h z rkezett 2022 december 31 ig sokan k ld t k be a NAV hoz a VISSZADO nyomtatv nyt hi nyz adataik p tl sa rdek ben, hogy mi n l előbb megkapj k az ad visszat r t s ket Azok a mag nszem lyek, akiknek k ts get ki z r an fenn ll a jogosults ga az ad vissza t rEnnek megfelelően a befizetett SZJA ad havonta 25 ezer forintra m dosul l sd az előző p ld t gy a v rhat ad visszat r t s 2022 ben 25 000 12 300 000 forint Csal di ad visszat r t s sz m t sa KAT s j vedelem alapj n Az ad alap a befizetett tal nyad m rt ke, ami 50 ezer, illetve 75 ezer forint lehetj vedelemigazol s – e9 nyomtatv ny bead sa is Ezen a magyar ad hat s g leigazolja az n magyar j vedelm t Ha ez az sszeg nem haladja meg az osztr k j vedelem 10 t, akkor sikeresen k relmezhető az ad visszafizet se A magyar ad hat s g akkor tudja ki ll tani az igazol st, ha előtte ad bevall st adott le Erre2018 as ad visszat r t s – Infoausztria A magyar ad bevall s elk sz t se n lk l a NAV nem ll tja ki ezt az E9 es EU EGT Igazol st Ez viszont sz ks ges az Osztr k ad bevall shoz A nyomtatv ny alapj n az okm nyirod ban egy rtelműen be kell tudni azonos tani az zembentart szem ly t, a tulajdonos szem ly tKATA ad z k a befizetett havi KATA ad juk 25 t ig nyelhetik vissza Konkr t sz mokban kifejezve, amennyiben mind a 12 h napra megfizett k a KATA ad t 12 havi kata ad 0, 25 visszat r t s sszege 25 000 Ft os havi KATA ad eset n 75 000 Ft 50 000 Ft os havi KATA ad eset n 150 000 FtAd 1 felaj nl sa FIGYELEM az SZJA ad bevall s hat rideje 2022 m jus 20 , viszont a Nemzeti Ad s V mhivatal NAV 2022 ben is k sz t ad bevall si tervezetet, amit a munk ltat k, kifizetők ltal beny jtott adatszolg ltat sok alapj n ll t ssze Az ad bevall s tervezet 2022 m rcius 15 től megtekinthetőHa magyar ad gyi illetős gű mag nszem lyk nt k lf ld n is j vedelemre tesz szert, akkor a kettős ad ztat s elker l se rdek ben a k lf ldi ad hat s g is k rheti illetős ge igazol s t A NAV k relemre ki ll tja az illetős gigazol st, az IGAZOL nyomtatv ny előterjeszthető gyf lkapun kereszt lRegisztr ci Az gyf lkapu Regisztr ci men pontj ban l trehozhatja szem lyes gyf lkapus azonos t j t Amennyiben n az gyf lkapus regisztr ci j t nem elektronikusan kezdem nyezi, akkor ezt okm nyirod ban, korm nyablakban, az ad hat s g kiemelt gyf lszolg latain, egyes postai gyf lszolg latokon vagy k lk pviseleteken szem lyesen teheti megHogyan t rt nik a g zolaj j ved ki ad visszat r t se c v zjogi zemeltet si enged ly szerinti halast van, s halgazd lkod si tev kenys get folytat c a t ter let nett zemelő v zfel let t figyelembe v ve k zvetlen l a halgazd lkod shoz felhaszn lt g zolajmennyis g ut n jogosult, bele rtve amennyibenA visszat r t s sszege legfeljebb 809 000 forint, amely a 2020 decemberi KSH adatok alapj n sz molt ves brutt tlagkereset tizenk tszeres nek s a 15 sz zal kos szja m rt knek a szorzata ezer forintra kerek tve A brutt tlagkereset 449 400 forint, ami azt jelenti, hogy a kedvezm ny sszege 449 400x12x15 808 920M g nagyon sok f linform ci kering a k ztudatban a cukorbetegs gekre j r ad kedvezm nyekkel kapcsolatosan Ebben a cikkben t zetesen sszefoglaljuk, hogy pontosan milyen cukorbetegs gekre lehet ig nybe venni az ad kedvezm nyt, azt is megmondjuk, hogy mennyi j r s t j koztat st kapsz arr l, hogyan ig nyelheted a diabetes betegs g ut n j r …Holland ad bevall s, ad visszat r t s , tb t mogat s gyint z se A S tik fontosak egy oldal megfelelő műk d s hez S tiket az lm ny jav t sa rdek ben haszn lunk, hogy megjegyezz k a bel p si adatokat, biztons gos bel p st biztos tsunk, statisztikai adatokat gyűjts nk az oldal optim lis műk d s hez, s az n rdeklőd si k r nek megfelelően2022 ben az al bbiak szerint alakul a csal di kedvezm ny, amely az ad alapot cs kkenti, akkor ha csak kedvezm nyezett eltartott van a csal dban egy gyermek eset n 66 670 forint kettő gyermek eset n 133 330 forint h rom, illetve t bb gyermek eset n 220 000 forint GYERMEKENK NTHa dolgozott Ausztri ban az elm lt 5 vben, s fizetett j vedelemad t akkor jogosult az ad visszat r t sre Az RT TAX al ez egy egyszerű elj r sm d regisztr ljon, gyűjtse be a sz ks ges dokumentumokat, post zza el nek nk, s mi int zz k a t bbit gyfeleink akik Ausztri b l t ritik vissza az ad t, tlagban 2055Ak r m sf l milli forint ad t is visszakaphatunk – Megsz lalt a szak rtő, itt van minden, amit eddig tudunk az szja t r t sről Budapest — Hatalmas aj nd kot lengetett be a csal dosoknak Orb n Viktor minisztereln k a j vő v elej re Azt g rte, hogy minden gyereket nevelő ad z visszakapja az id n befizetettA GYOD foly s t s nak időtartama szolg lati időre jogos t, ez rt az ell t sban r szes lő szem ly – kiv ve a nyugd jj rul k fizet s re nem k telezett szem lyt az ell t s ut n nyugd jj rul k vagy mag n nyugd jp nzt ri tags g eset n tagd j fizet s re k telezett R szletes inform ci k tov bbiMagyar llamkincst r Csal dt mogat s Igazol s tart san beteg, s lyosan fogyat kos gyermekr l Igazol s tart san beteg, s lyosan fogyat kos gyermekr lA nyomtatv ny 2022 okt ber 31 től rhető el gyf lkapu K NY t rhely hi ny ban a nyilatkozat pap ron is beny jthat Amennyiben a megadott hat ridőn bel l nem nyilatkozol, a visszat r t st a szem lyij vedelemad bevall sban rv nyes thetedn az gyf lkapu bejelentkez si oldal n van Vagy a quot Bel p s quot gombra kattintott s szeretne bel pni szem lyes gyf lkapuj ba, vagy olyan gyf lkapus szolg ltat st h vott meg, amelyhez bejelentkez s sz ks ges Amennyiben van regisztr ci ja s tudja bejelentkez si adatait, l pjen be Ha m g nem regisztr lt, tegye megGr tisz előkalkul ci t v gz nk a n metorsz gi ad bevall s, az ausztriai ad bevall s, a n met csal di p tl k s osztr k csal di p tl k sszeg ről Elk telezettek vagyunk a magyar munkav llal k fel nem az osztr k s n met llam fel Megmutatjuk az el rhető visszaig nyl st Időben jelezz k az esetlegesOsztr k ad visszat r t s Minden szakm ban 5 vre visszamenőleg, t rt vekre is Utaz si k lts gt r t s Csal di ad kedvezm nyek Gyermek ek ut n j r juttat sok Egyed l keresői, kettős h ztart svezet si kedvezm nyek NAV E9 j vedelemigazol s gyint z s 19 000 Ft vA k lf ldi okm ny p tl s ra vagy meg j t s ra, illetve a W vagy W2 t pus k lf ldi szem lyazonos t okm ny ir nti k relem 6010 nyomtatv ny a k vetkező c men rhető el link W2 t pus A VI W2 t pust k lf ldiek korl tozott csoportj nak sz nj k A VI W2 t pusra vonatkoz k relmet r sban s csak postaiBanki tutal s ideje 2020 napk zbeni banki tutal si ciklusok h tk znap s h tv g n 2020 ban Belf ldi s nemzetk zi banki tutal s tfut si ideje 2020 ha ma utalj k a p nzem, pontosan mikor kapom meg tutal si megb z s nyomtatv ny minta s kit lt si tmutat 2020 Mennyi a nemzetk zi tutal s ideje 2020 ban ennyi a banki tutal s ideje k lf ldről
114 | 23 | 140 | 62 | 163
 
 
Witamy
Środa, 12 kwietnia 2017
Zobacz
Reklama:

Czy wiesz że?
Zapora główna Czorsztyn - Niedzica to największa w Polsce zapora ziemna o wysokości 56 i długości 404 metry. Woda z Jeziora Czorsztyńskiego przepływa przez dwie sztolnie do usytuowanej poniżej zapory elektrowni wodnej, poruszając dwie turbiny. Ilość uwalnianej w ten sposób ekologicznie czystej energii szacowana jest na około 160 mln kWh rocznie. Po przejściu przez elektrownię woda uchodzi do Jeziora Sromowieckiego. Budowa zapory wiązała się z niemałą ingerencją w środowisko naturalne. W trosce o mieszkających tu przedstawicieli fauny powstała sztuczna Ptasia Wyspa, na której ptaki zakładają gniazda lęgowe. Nad Jeziorem Sromowieckim zamontowano bariery uniemożliwiające żabom wchodzenie na drogę, gdzie wcześniej masowo ginęły pod kołami samochodów. Po wschodniej stronie jeziora wybudowano dla nich Żabie Stawy - tam płazy składają skrzek.

***
Kasprowy Wierch w Zakopanem: Nazwa szczytu pochodzi od leżącej u jego stóp Hali Kasprowej, na której w dawnych czasach górale wypasali swe bydło i owce. Według podań ludowych właścicielem hali był najprawdopodobniej góral o imieniu lub przezwisku Kasper.
Linki
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone